CSR – společenská odpovědnost firem

CSR – společenská odpovědnost firem

Co je udržitelnost? A co je CSR?
Proč je jako podnik potřebujeme? Sledujte nás…

Ujasněme si předem jednu věc: Udržitelnost, resp. trvalá udržitelnost, není dočasným trendem a není jen „moderní“. Udržitelnost je existenční nutností. Nejedná se o podrobně popsané zlepšování životního prostředí, ale o přeorientování našeho způsobu myšlení a jednání a naší strategie do budoucna. To platí pro každého jednotlivce, ale také pro každý podnik. Udržitelnost je cesta a udržitelný rozvoj je cílem.

A to nás přivádí ke společenské odpovědnosti firem neboli CSR. CSR dává pojmu „udržitelnost“ korporátní obsah: Odkazuje na odpovědné chování podniku na trhu (ekonomika), v životním prostředí (ekologie) a ve vztazích se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli (sociální otázky).

CSR tedy stojí na třech pilířích – a podnik může dosáhnout udržitelnosti pouze tehdy, pokud rovným dílem zohlední všechny tři pilíře.

Model CSR se 3 pilíři

CSR – společenská odpovědnost firem

Ekonomika

 • udržitelné obchodní praktiky
 • transparentnost
 • místní a regionální přidaná hodnota

Ekologie

 • ochrana přírody a životního prostředí
 • snižování emisí
 • používání udržitelných materiálů
 • používání obnovitelných zdrojů energie
 • ucelená ochrana klimatu

Sociální otázky

 • férové jednání
 • dodržování lidských práv
 • odpovědnost za společnost a spoluobčany
 • rovné zacházení

A co to všechno znamená pro KSM Castings Group?

Naším cílem je na základě analýzy a hodnocení ekonomických, ekologických a sociálních dopadů našeho jednání vypracovat odpovídající celkovou koncepci a zavést vhodná opatření. Vyžaduje to od nás nejen zákon, ale i naši zákazníci, takže je to podmínkou dalšího přežití na trhu a zajištění dobrých a bezpečných pracovních míst.

To znamená, že nás čeká řada úkolů. U všech tří pilířů musíme

 1. analyzovat stávající rizika a zajistit, aby byla snadno rozpoznatelná,
 2. vypracovat vhodná opatření a programy,
 3. připravit podklady a dokumentaci
 4. a zapojit do tohoto procesu naše dodavatele a zákazníky.

Složité problémy (změna klimatu, nedostatek zdrojů, problémy s dodávkami surovin, rostoucí ceny, politické a právní požadavky, mezinárodní dohody atd.), ale i ty zdánlivě jednodušší (způsoby cestování, kancelářské vybavení, papír atd.) budou sledovány, hodnoceny a zvažovány podle jejich dopadů.
Jedná se o takzvanou analýzu významnosti. Všechny tyto problémy mají určitý dopad, a proto se týkají nás všech.

CSR – společenská odpovědnost firem

A jak to všechno může vypadat? Vezměme si příklad, který se týká trvale udržitelného hospodářství: ČISTÁ A CENOVĚ DOSTUPNÁ ENERGIE.
Uhlíková stopa společnosti KSM – snižování emisí za účelem ochrany klimatu.

Otázka emisí je pro slévárenskou firmu, jako je ta naše, zásadní. V tržním prostředí, kde zákazníci zvažují náklady spojené s emisemi CO2, musíme hledat možnosti, jak snižovat emise a zlepšit naši uhlíkovou stopu. Při bližším pohledu na naši firmu vidíme následující:

 • Společnost KSM produkuje přímé emise při spotřebě energie na tavení a odlévání
 • a produkuje nepřímé emise při výkonu administrativních činností spojených s výrobou.
 • Dále jsou tu další emise vznikající z dopravy a služebních cest a také pomocné a provozní materiály.
 • Musíme vzít rovněž v úvahu emise vznikající při těžbě surovin, které používáme, například surového hliníku.

Výsledky této analýzy nám umožňují určit naši uhlíkovou stopu. Dalším krokem je vypracování opatření a programů, které povedou ke snížení zjištěných emisí. Některá z těchto opatření budou snadná, ale jiná budou vyžadovat dobré nápady. Mezi možná opatření patří optimalizace energeticky náročných procesů a využívání vlastních obnovitelných zdrojů energie. Praktickým příkladem může být vypínání systémů, když nejsou používány při výrobě, získávání energie a plynu z obnovitelných regionálních zdrojů a co největší využití střech našich továrních hal pro fotovoltaické systémy. Každý krok musí být samozřejmě zdokumentován, abychom mohli dosažené výsledky sledovat a číselně vyjádřit.

Náš plán a cíle jsou následující:

Konkrétní opatření v oblasti ČISTÁ A CENOVĚ DOSTUPNÁ ENERGIE:

 • Pro všechny lokality se zvažují fotovoltaické systémy.
 • Energetický tým společnosti KSM pravidelně koordinuje své činnosti napříč závody s cílem vyvinout osvědčené postupy vedoucí k úsporám energie a jejímu efektivnější využívání.
 • V oblasti energetické revoluce probíhá také koordinace s územními samosprávnými celky, podnikatelskými sdruženími a dalšími regionálními aktéry.
 • Plánují se nové technologie a výrobní systémy (například šachtové pece pro dosažení vyšší energetické účinnosti).
 • Pracuje se rovněž na konkretizaci možné realizace nápadů na rekuperaci tepla.
CSR – společenská odpovědnost firem
CSR – společenská odpovědnost firem

Toto je jeden z příkladů v jedné z mnoha oblastí. CSR vyžaduje ucelený přístup.
To znamená, že je třeba vzít v úvahu velké množství faktorů a cílů.

Organizace spojených národů sestavila seznam 17 cílů udržitelného rozvoje. Tyto cíle se staly základem „Agendy pro udržitelný rozvoj 2030“ a podepsali se pod ně všichni členové OSN.

CSR – společenská odpovědnost firem

A to nás přivádí zpět k analýze významnosti. Je důležité, abychom zvážili, co zásadně a přímo ovlivňuje společnost KSM Castings. Seznam těchto problémů, které musíme rychle a aktivně řešit, zahrnuje emise, bezpečnost a ochranu zdraví, zásobování energií, materiály a zdroje a obecnější problémy, jako jsou demografické změny, inovace, elektromobilita, klimatická krize atd.

Společně se vydáme na cestu k udržitelné budoucnosti šetrné ke klimatu.

Přejít nahoru