Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Systém eko-managementu je naším nástrojem k systematické optimalizaci ochrany životního prostředí. Je důsledně podrobován stálému rozvoji. Interní a externí auditoři v pravidelných intervalech prověřují jeho účinnost.

Pro organizační realizaci trvale udržitelné strategie podniku je v každém závodě skupiny KSM Castings Group pověřenec pro ekologii, který podléhá přímo příslušnému řediteli závodu. Dle zákonných předpisů jsou činní také pověřenci pro ochranu před imisemi, pro odpady a pro ochranu vod. Odpovědný za ochranu životního prostředí a bezpečnost práce v rámci skupiny podniků KSM je jeden člen obchodního vedení, který plní povinnosti provozovatele dle platných zákonných předpisů. Pověřenci pro ekologii jednotlivých závodů jsou koordinováni vedoucím pro ekologii a bezpečnost práce skupiny KSM Castings Group, který je podřízen bezprostředně obchodnímu vedení. Současně je aktivní jako pověřenec pro nebezpečné náklady a pověřenec pro systém eko-managementu.

Všechny právní povinnosti týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce jsou v rámci závodů rozděleny tak, že ve skupině existuje právně bezpečná organizace.

Odpady & nebezpečné látky

Svědomitě dbáme na trvale udržitelný rozvoj a úsporně ve výrobě nasazujeme suroviny, energii a vodu tak, abychom se chovali šetrně ke zdrojům.

Pozitivní trendy při dodržování ekologicky relevantních výkonových ukazatelů jsou pro nás impulsem k trvalému zlepšování a důkazem našeho úspěchu. Stále optimalizujeme slučitelnost našich výrobních postupů a pracovních procesů se životním prostředím. Naším cílem je snižovat vznik odpadů, odpadních vod a emisí. Docilovaný efekt ukazuje, že ekologie a ekonomie jsou ve vzájemném souladu.

Zásady pro ekologicky orientované chování jsou součástí koncepce našeho podniku.

Odvozené cíle k redukci negativních vlivů na životní prostředí jsou realizovány v konkrétních opatřeních a projektech ekologického programu v našich závodech. V ekologické vizi KSM se odráží naše snaha o trvalé zlepšování: výroba odlitků z hliníku a magnézia pro automobilový průmysl v CO2 neutrálních provozech, které pracují téměř bez výskytu odpadních vod a odpadů.

Odpadový management

Před využíváním odpadů má přednost zabraňování jejich vzniku.

V odpovídajících projektech jsou realizována opatření, aby ke vzniku odpadu pokud možno vůbec nedocházelo. Tak byl například změnou procesu při ošetřování taveniny zřetelně zredukován vznik oxidu hlinitého (odpadu ve formě stěrů). Také vícerázové používání obalů sleduje cíl udržovat odpad na co možná nejnižší úrovni. Pokud není zabránění vzniku odpadů možné, pak se odpady využívají. O likvidaci odpadů je snaha pouze ve výjimečných případech. Aby byly odpady pokud možno ekologicky využity a zhodnoceny, jsou v našich závodech etablovány příslušné kroky k jejich předúpravě. K tomu patří např. sušení hliníkových špon z mechanické úpravy odstřeďováním nebo komprimování odpadů z obalů k redukci objemu odpadů k likvidaci. Redukce objemu slouží k optimálnímu vytížení přepravních vozidel. Dříve, než je odpad dodán k využití, je z ekologických hledisek zkontrolován. Základem je třídění všechny vzniklých odpadů v rámci výrobních úseků dle jednotlivých druhů.

Aby bylo toto zaručeno, jsou naše pracovnice a naši pracovníci pravidelně informováni o třídění odpadů. Spolupracujeme výhradně s auditovanými odbornými firmami v oblasti likvidace odpadů. Přídavně probíhají kontroly k zabránění neodbornému třídění odpadů.

Pomocné a provozní látky

Nasazujeme v naší výrobě pokud možno produkty šetrné k životnímu prostředí, které negativně neovlivňují zdraví našich pracovnic a pracovníků.

Schvalovací proces zaručuje, že se před nasazením nové provozní látky podílí na jejím uvolnění do provozu všechna relevantní oddělení jako např. bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a ochrana zdraví při práci. Všechny provozní látky jsou za účelem zabránění znečištění půd a podzemních vod zásadně skladovány uložené na záchytných vanách.

Pravidelně prověřujeme, zda se látky, které jsou v používání, případně nedají nahradit méně škodlivými látkami. Jsou preferovány látky, které:

  • nejsou označeny jako nebezpečná látka.
  • při přepravě po pozemních komunikacích nepředstavují nebezpečný náklad.
  • při používání způsobují nižší emise.
  • mají nižší ohrožení vod.
  • po použití mohou být opětovně využity.
  • pochází od dodavatelů s certifikovanými systémy eko-managementu.

Naším cílem je redukovat v rámci kontinuálního procesu zlepšování spotřebu pomocných a provozních látek.

Hliník – Materiál budoucnosti

Hliník se v přírodě vyskytuje častěji než železo a je z dlouhodobého hlediska prvkem, který je k dispozici v dostatečné míře. Zemská kůra se skládá z cca 8 % z oxidických hliníkových rud, takzvaného bauxitu.

Výhodou hliníku je specifická hmotnost nižší o 2/3 oproti oceli. To přispívá po dobu celkové životnosti motorového vozidla rozhodující měrou k nižší spotřebě. V tomto smyslu je nasazení hliníku v automobilovém průmyslu dobrým příspěvkem k nižší produkci emisí CO2.

Hliník není třeba chránit antikorozními prostředky. Díky tenké vrstvě oxidů se chrání sám. Díky tomu nejsou třeba barevné nátěry zatěžující životní prostředí.

Recyklace hliníku je dnes součástí zásobování hliníkem. Může být libovolně často vracen do recyklačního koloběhu.

Voda & odpadní vody

Voda je třeba na mnoha místech našeho podniku, např. k účelům chlazení ve výrobních úsecích, k míchání pomocných a provozních látek a k využívání v oblasti sanitární techniky.

V našem systému eko-managementu jsme etablovali postupy, abychom spotřebovávali co možná nejméně čerstvé vody. To se nám daří například díky okružním vedením čerstvé vody k účelům chlazení nebo používání dešťové vody. Abychom snižovali množství vznikajících odpadních vod, nasazujeme techniku jako například zařízení na úpravu vod nebo filtrační okruhy ke snížení množství odpadních vod i kalů, jakož i tepelné výměníky k chlazení ve výrobě. Dodržování limitních hodnot při nepřímém vypouštění odpadních vod do kanalizace je monitorováno stálými kontrolami.

Energie & emise

Klima se nás týká všech.

Tavení hliníku probíhá v našich tavicích pecích. Ty jsou vyhřívány ekologickým zemním plynem. Při spalování zemního plynu nevzniká síra, a co se týká oxidu uhličitého, vzniká jej okolo 20-30 % méně než při spalování oleje.

Zákonem stanovené emisní hodnoty spalin jsou v našich moderních tavicích zařízeních splňovány se značnou rezervou. To je ověrováno i pravidelně prováděnými monitorovacími měřeními.

Hliník má oproti oceli značně nižší teplotu tavení, která vyžaduje menší množství energie a přináší značnou úsporu CO2.

Ochrana životního prostředí v dodavatelském řetězci

Ekologicky relevantní suroviny, pomocné a provozní látky, technická zařízení, jakož i služby hodnotíme dle ekologických hledisek již před jejich nákupem. Tím dosahujeme v rámci skupiny KSM Castings Group ekologicky šetrné výroby.

Naším cílem je využívat pouze dodavatele a poskytovatele služeb s vlastním systémem eko-managementu. Pokud tomu tak není, je dodavatel vyzýván k tomu, aby svůj ekologický výkon zlepšoval. Přesvědčujeme se o tom prostřednictvím odpovídajících eko-auditů.

Ekologicky přepravovat

Hliník coby ekologicky cenný materiál by měl být v souladu s ochranou životního prostředí také přepravován. Toho dosáhneme plným vytížením nákladních vozidel a chytře nastaveným udržováním zásob ke snížení dopravních cest.

K přepravě patří také řádné zajištění nákladu, které je pravidelně kontrolováno našimi školenými pracovnicemi a pracovníky.

I u vnitropodnikové přepravy sázíme na ekologii. Naše vysokozdvižné vozíky jsou provozovány na elektřinu nebo na plyn.

B.A.U.M.

Ochrana životního prostředí
Přejít na webovou stránku B.A.U.M.

Spolková pracovní skupina pro management s povědomím pro životní prostředí Bundesdeutsche Arbeitskreis für umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.) je největší ekologickou iniciativou v celé ekonomice v Evropě. Informační a kontaktní síť založená podniky v roce 1984 dnes zahrnuje více než 500 podniků v celém Německu.

B.A.U.M. spojuje síly svých členů v ochraně životního prostředí a slučuje všechny důležité aktéry v této oblasti v celém Německu. Přitom jsou vyvíjena praktikovatelná a úspěšná řešení týkající se realizace trvale udržitelného způsobu hospodaření.

Díky vlivu v hospodářství, politice a vědě se daří v rámci sítě jak podniky, instituce, politiku, tak i občany senzibilizovat k problémům ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

Přistoupení k inciativě B.A.U.M. je dalším důležitým krokem vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji skupiny KSM Castings Group. Se sítí B.A.U.M. by chtěla KSM dále zintenzivnit myšlenku trvalé udržitelnosti u pracovníků a pracovnic, dodavatelů a zákazníků.

Scroll to Top